Organisation

Bakgrund
Förskolan Pärlan drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse och startade förskoleverksamhet 1989. Förskolan består av tre avdelningar, Musslan, Snäckan och Korallen.

Brickebergskyrkans skolstiftelse driver också Viktoriaskolan som är en f-9 skola. Viktoriaskolan erbjuder också skolbarnsomsorg (fritids)

Skolan och förskolan ligger i ett mångkulturellt bostadsområde i stadsdelen Brickebacken i Örebro och har barn och elever med en mängd olika kulturella och religiösa bakgrunder.

Den fysiska miljön
Förskolan Pärlan ligger på en mycket vacker skogstomt med lekmöjligheter i skogen och mycket fina gårdar att leka på.

Grundtanke och värdegrund
All förskoleverksamhet ska oavsett huvudman vila på en gemensam värdegrund som har sin bas i den kristna och humanistiska traditionen. Värdegrunden beskrivs i skollagen och utvecklas mer konkret i Läroplanen för förskolan från 1998 (Lpfö 98). Dessa styrdokument klargör att all verksamhet inom den svenska förskolan skall vara demokratisk, jämställd, solidarisk med de svagaste både i förskolans närmiljö och i världen, samt värna människovärdet och miljön. Läroplanen utgår från att varje människa har en unik kompetens och personlighet med förmåga att utveckla eget ansvar. Barn och vuxna ska visa respekt för varandra och acceptera andra människors integritet och särart. Alla människor har rätt att ha egna åsikter och ska
kunna hantera inflytande och delaktighet och kunna acceptera demokratiska beslut. Kulturell mångfald betraktas som en tillgång.

Förskolan Pärlans vision är att vara en förskola för hela människan nu och i framtiden i en miljö där barnen är trygga, tar ansvar och är kreativa. För att främja barnens utveckling och lärande är det viktigt med en god samverkan mellan hemmet och förskolan. Barnen uppmuntras att ta hand om och lära med hela sin kropp. De utmanas och uppmuntras att reflektera över sitt lärande och ta ansvar för sitt handlande. Målet är att varje barn ska känna sig värdefull och som en viktig del av hela skapelsen.
Förskolan Pärlan vilar på en kristen grund detta märks på följande sätt:

Den kristna grunden
Förskolan Pärlans grund är den kristna trons syn om alla människors lika värde vilket uttrycks i den gyllene regeln. Denna regel: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er ska ni också göra för dem” ska genomsyra all verksamhet i förskolan. Förskolan Pärlan vill erbjuda en miljö som kännetecknas av ömsesidig respekt, omtanke och lyhördhet. Att lära känna vårt svenska kulturarv är viktigt liksom att få vara med och fira de kristna högtiderna. Förskolan Pärlan välkomnar barn från alla familjer oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund. Mångfalden berikar utveckling och social samvaro.

Styrelse/skolledning
Förskolan Pärlan drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse, som är en ekonomiskt och juridiskt fristående stiftelse. Skolstiftelsen leds av en styrelse utsedd av Brickebergskyrkans församling. Styrelsen utser rektor/förskolechef (stryk fsk-chef) som i sin tur utser skolans ledningsgrupp. Styrelsens uppgifter skall vara strategiska medan ledningens uppgifter är operativa. Ordförande i skolstiftelsen är Kent Hiding. Skolledningen består av rektor Anette Frank och Emma Gustavsson.