Multipla intelligenser

Viktoriaskolan
– för hela människan nu och i framtiden
trygga elever som tar ansvar och är kreativa

1983 presenterade Howard Gardner sin teori om multipla intelligenser. Han utvidgade synen på vad intelligens är. Enligt Howard Gardner har intelligens att göra med förmågan att lösa problem och att skapa något i ett meningsfullt och naturligt sammanhang. Hans teori säger att det i varje människa finns flera olika intelligenser, närmare bestämt minst åtta. Alla har vi alla dessa intelligenser. Var och en har sin speciella intelligensprofil, dvs. sin speciella blandning och ordning av styrkor inom och mellan de olika intelligenserna. Vi kan utvecklas inom varje intelligens. Vi tränar våra intelligenser och lär oss inom varje område med hjälp av våra sinnen. På Viktoriaskolan kallar vi intelligenserna för olika kloksätt. Varje kloksätt kan användas vid inlärning av varje skolämne. För oss är MI ett sätt att se på människan. Varje människa är smart och har potential till lärande, men alla har sin egen väg.

Bild-klok (Visuell-spatial intelligens): Förmågan att tänka i bilder och att uppfatta och skapa bilder eller mönster med form, färg och storlek; att rita, måla och minnas bilder.

Jag-klok (Intrapersonell intelligens): Förmågan att förstå sina egna känslor och vem man verkligen är; att välja själv, veta vad jag vill och vad jag tycker.

Klur-klok (Logisk-matematisk intelligens): Förmågan att hitta strategier och göra beräkningar, att mäta, att använda logik och att lösa matematiska och vetenskapliga problem; att räkna, sortera, jämföra, göra var sak för sig, ha struktur och ordning.

Kropps-klok (Taktil-kinestetisk intelligens): Förmågan att använda hela kroppen och händerna med stor skicklighet, att använda hela sin kropp för att uppleva världen; att röra sig, använda konkret material och roll-spela.

Musik-klok (Musikalisk intelligens): Förmågan att uppfatta och använda tonhöjd, rytm och klangfärg; att använda musik, sjunga, spela, rappa och ramsa.

Människo-klok (Interpersonell intelligens): Förmågan att umgås med andra, att förstå andra människor och att samspela med dem på många olika sätt; att lösa problem tillsammans och lära andra.

Natur-klok (Naturintelligens): Förmågan att tolka naturen och dra paralleller till naturen; att sköta om djur och natur, uppleva med alla sinnen, att organisera utifrån kategorier och använda naturen för att förstå och lära.

Språk-klok (Lingvistisk intelligens): Förmågan att tänka med ord, att använda språket för att uttrycka tankar; att samtala, läsa och skriva.

Kloksätten i klassrummet

När vi använder oss av de olika kloksätten i skolan jobbar vi på att inte förväxla dem med skolämnen. Språk-klok är inte detsamma som ämnet svenska, musik-klok är inte detsamma som musikämnet osv. Varje kloksätt kan nämligen användas i varje ämne. Vårt mål är att eleverna ska få möjlighet att använda alla kloksätt i alla ämnen. Med en sådan strävan har vi möjlighet att hjälpa eleverna förstå och nå målen även i ämnen som de upplever är svårare att ta till sig, med för eleven svårare ”problem” att lösa. Klassen kan arbeta alla tillsammans med ett kloksätt i taget eller så kan det finnas val så att olika elever arbetar med uppgifter som tar hjälp av olika kloksätt för att nå samma mål. Vi använder inte alltid alla kloksätt till varje mål eller varje arbetsområde. Men vi strävar efter en bredd i vägar för att lösa problem och nå målen.

Elevens medvetenhet om sitt eget lärande

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”
Lgr 11 s.10

”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling…Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”
Lgr 11 s.10

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.”
Lgr 11 s.13

Samtidigt som vi använder olika kloksätt för att hjälpa eleven till målen, till att lösa olika problem, vill vi också lära varje elev om att det går att lära sig och att lösa problem på olika sätt. Det finns många olika saker vi kan vara bra på och många olika sätt vi kan lära oss på. Det är viktigt att eleven får syn på sitt eget lärande och lär sig om sitt eget lärande; och efterhand får syn på sina bästa vägar.

I förskoleklass börjar vi med bra-stolen. Eleverna får en i taget sitta i bra-stolen och höra klasskamraterna berätta om vad den är bra på. Eleverna får upp ögonen för att det finns så mycket vi kan göra och vara bra på, och att vi alla är olika.

Vi bygger vidare med att t.ex. samtala om vilka kloksätt vi kommer att använda under lektionen; att reflektera över lektionen som vi haft och vilka kloksätt vi använt; att summera veckan och vad jag lärt mig samt vilket kloksätt jag använde när jag lärde mig det.

Eleverna får från årskurs ett varje läsår samtala om och reflektera över sitt lärande. Det kan bl.a. göras med hjälp av en MI-profil, dvs. en profil på sitt lärande. MI-profilen visar hur eleven upplever sig själv och sina kloksätt –
från det starkaste mest använda till det som använts minst. MI-profilen kan tas fram på olika sätt – t.ex. med hjälp av en checklista, ett MI-test eller genom att gå runt på klokstationer och avsluta med att reflektera över vilka sätt som tilltalade mest och fungerade bäst.

Det eleven får med sig av kunskap om sitt eget lärande är ett viktigt hjälpmedel för att ta sig an sina hemuppgifter, men också för ett fortsatt livslångt lärande.

Klok-sätten vid hemuppgifter

När eleverna fått kunskap om olika sätt att lösa problem och lära kan de välja olika vägar att träna och lära in vid hemuppgifter. Det kan vara speciellt viktigt när uppgiften känns svår att veta vilka sätt som brukar vara lättast för mig själv att ta till för att lära. Om en elev till exempel har stavning i läxa eller glosor i engelska eller något annat språk kan orden övas på följande sätt:

Bild-klok : Göra ett ordmemory med bild på ena kortet och ordet på det andra, och spela.

Titta på ett ord i taget. Blunda och försöka se ordet framför sig, hur det stavas.

Jag-klok : Fundera ut och hänga upp stavningen på egna ”krokar” i huvudet.
Klur-klok : Sortera orden i olika grupper och sedan öva orden gruppvis.

Det kan t.ex. vara i grupper efter antal bokstäver i orden eller efter ordklasser.

Kropps-klok : Skriva orden i sand. Stava orden med handalfabetet, teckenspråk.

Bygga orden, t.ex. med magnetbokstäver.

Människo-klok : Bygga orden tillsammans med en kompis.

Intervjua familjen om hur orden stavas och deras knep för att minnas.

Säga varannan bokstav i orden tillsammans med kompis eller vuxen i hemmet.

Natur-klok : Sortera orden i grupper utifrån sinnesupplevelser.

Öva gruppvis. Sitta ute i naturen och öva in orden.

Språk-klok : Träna att skriva orden flera gånger.

Elever och vårdnadshavare är välkomna att prata med pedagogerna för idéer till olika typer av läxor.

 

Litteratur att läsa för att få veta mer  om lärande och multipla intelligenser

 

Barns olika intelligenser

Thomas Armstrong

 

Multipla intelligenser – en metodhandbok

Bruce Campbell

Inlärningsrevolutionen       

Gordon Dryden & Jeanette Vos

De sju intelligenserna

Howard Gardner

Intelligenserna i nya perspektiv

Howard Gardner

Sju sätt att lära

David Lazear

Åtta sätt att undervisa

David Lazear

Oj, vad jag kan – och du också!

Pia Madsen & Margit Thestrup

Lära sig kan alla! – men inte på samma sätt och inte på samma dag

Marie Sandell

Smarta sätt – intelligenserna i praktiken

Svend Erik Schmidt & Susanne Aabrandt