Lärande

Vi tror att skolan som institution behöver förändras i takt med omvärlden och igen bli ledande när det gäller kunskap och lärande. Vi kommer att arbeta för att göra Viktoriaskolan till den bästa skolan. Där elever lyckas med sina studier, där de har förstått varför de går i skolan, är motiverade till ett lärande men inte sönderstressade. Viktoriaskolan kommer aldrig att ge upp kampen om att skapa den bästa skolan.
Lärande enligt läroplan för grundskolan
I Lgr 11 står det :

”Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”

(s.10 urval ur skolans värdegrund och uppdrag) ”Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan”

  • lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • lära, utforska, arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
  • använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama, dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
  • göra underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

(s.13-14 urval ur övergripande mål och riktlinjer)

 

Viktoriaskolan
– för hela människan nu och i framtiden

trygga elever som tar ansvar och är kreativa

Viktoriaskolans vision är att vara en skola FÖR HELA MÄNNISKAN nu och i framtiden. i en miljö där eleverna är trygga, tar ansvar och är kreativa.
Kunskaps- och lärandesyn
Viktoriaskolans kunskapssyn betonar vikten av att se tillägnandet av kunskap som en process. Kunskap kommer i olika skeden till uttryck i form av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Viktoriaskolan har en demokratisk syn på kunskap vilket bland annat innebär att eleverna är med och samtalar om och tillsammans med lärarna formulerar innehållet i de olika ämnesområdena.

Lärande sker i skiftande situationer och i möten med andra människor under hela livet. Estetiskt och teoretiskt lärande skapar tillsammans förutsättningar för en utveckling av hela människan. Viktoriaskolan vill skapa en trivsam, inspirerande och lustfylld miljö för lärande där utgångspunkten är elevernas intressen, erfarenheter och motivation att söka kunskap. Skolan vill arbeta för att alla elever får det stöd de behöver. Skolan har utifrån teorin om de multipla intelligenserna (MI) ett förhållnings- och arbetssätt där alla elever får möjlighet att lära och utvecklas på olika sätt. Varje elev ska få möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och bli medvetna om sitt lärande.

Med utgångspunkt i våra styrdokument vill vi på Viktoriaskolan skapa de allra bästa förutsättningar för lärande och ge våra elever möjlighet att utveckla kunskaper som behövs för framtiden. Vi vill ge möjlighet till ett lärande där elevernas motivation och intressen att söka kunskap är utgångspunkten. Vi vill ge eleverna förståelse för och en tydlighet i vad de förväntas uppnå med sina studier. Vi vill också öppna upp möjligheterna för eleverna att i högre grad påverka hur de kan visa sina kunskaper.

Ämnesövergripande lärande Viktoriaskolan arbetar ämnesövergripande i tema/case i alla arbetslag. Det betyder att lärandet utgår från en helhetssyn på kunskap.
De teman/case som vi arbetar med har tagits fram utifrån kunskapskraven i de olika ämnena och där kulturen/det estetiska lärandet är en naturlig del och bidrar till elevernas måluppfyllelse Vi tror att ett tematiskt arbetssätt underlättar lärandet och möjligheterna för eleverna att nå kunskapskraven genom att ämneskunskaperna sätts in i ett större sammanhang och bildar helheter. Vi tror också att ett ämnesövergripande arbetssätt ökar elevernas motivation, intressen och förståelse för vad de förväntas uppnå med sina studier. Att arbeta utifrån helheter är ett bra sätt att förbereda eleverna på livet efter skolan och skapa förutsättningar för eleverna att utveckla ”framtidskompetenser”